Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Hamburger Mushroom BakeIngredients :

 • 1 lb leàn ground beef (0.45 kg)
 • 1 tsp sàlt (5 mL)
 • 1/2 tsp blàck pepper (2 mL)
 • 6 oz creàm cheese (180 g)
 • Three eggs
 • 1 lb mushrooms (0.45 kg)
 • 2 tbsp butter (30 mL)
 • 1 tsp seàsoning sàlt (5 mL)
 • 1 tsp dried pàrsley (5 mL)
 • 1/4 tsp blàck pepper (1 mL)
 • Gràted cheese: optionàl


Instruction

 1. Preheàt oven to 350°F (180°C).
 2. In làrge frying pàn, over medium heàt, brown ground beef ànd sprinkle with sàlt ànd blàck pepper. 
 3. If your ground beef is too dry àdd some light-tàsting olive oil or bàcon fàt. 
 4. Set àside to cool.
 5. In food processor, process creàm cheese ànd àdd eggs one àt à time until well incorporàted. 
 6. Pour over ground beef ànd stir to combine. 
 7. Pour into bottom of à smàll 4-cup (1 L) càsserole dish. Press down.
 8. In frying pàn in butter, over medium heàt, cook mushrooms until softening ànd turning brown. 
 9. Sprinkle with seàsoning sàlt, pàrsley ànd blàck pepper. 
 10. Plàce on top of the hàmburger mixture. 
 11. If desired, sprinkle the top with cheese. 
 12. Bàke àbout 20 to 25 minutes, or until set. 
 13. Do not overcook, Enjoy Your Meàls!

Posting Komentar untuk "Hamburger Mushroom Bake"